top of page

DICONO DI NOI

L'0pinione dei nostri clienti e per noi qualcosa di molto importante. Sapere cosa pensano degli allineatori invisibili Dental Stealth® è per noi uno stimolo a migliorarsi sempre di più, nella qualità e nel servizio.

Dottor Marco Pertile

Rossano Veneto (VI), ITALY

Uso il sistema Dental Stealth da diversi anni i risultati sono eccezionali e i miei pazienti sono soddisfatti. La prevedibilità del risultato e la velocità del trattamento, il comfort assoluto del paziente e il mantenimento di una buona estetica sono sicuramente i punti di forza che distinguono questo sistema di allineatori seriali dagli altri sul mercato. A ciò si aggiunge l'assistenza tecnica davvero puntuale e competente della FUNCTIONAL RESEARCH, che supporta la clinica in ogni fase del trattamento ortodontico. Consiglio vivamente l'uso di questo sistema. Invito anche colleghi interessati a partecipare a corsi organizzati frequentemente da FUNCTIONAL RESEARCH, durante i quali imparerai tutto il notevole potenziale del sistema Dental Stealth.

 

ENGLISH

 

I use Dental Stealth system by several years the results are outstanding and my patients are satisfied. The predictability of the result and the speed of the treatment, the patient's absolute comfort and maintain good aesthetic are definitely the strong points that distinguish this serial aligners system from others on the market . Added to this is really timely technical assistance and competent of FUNCTIONAL RESEARCH , that supports the clinical in every phase of orthodontic treatment . I strongly recommend the use of this system. I also inviting interested colleagues to participate in courses organized frequently by FUNCTIONAL RESEARCH , during which you will learn all the considerable potential of Dental Stealth system.

GJUHA SHQIPE

Përdor prej disa vitesh sistemin me drejtues të padukshëm Dental Stealth me rezultate te shkëlqyera dhe me kënaqesine time dhe pacienteve të mi. Parashikueshmërite e rezultateve dhe shpejtësia e tjartimit, rehatia absolute e pacientit dhe mbajtja e një estetike të shkëlqyer me kalimin e diteve të përdorimit të pajisjes janë pikat e forta që dallojnë keto maskerina nga ato qe qarkullojne ne treg.

Kësaj i shtohet asistencë teknike shumë e perpiktë nga FUNCTIONAL RESEARCH, që në mënyrë kostante dhe të përpiktë suporton mjekun në cdo fazë të trajtimit ortodontik. Keshilloj, fuqimisht përdorimin e sistemit, duke ftuar dhe kolegët e interesuar të marin pjesë në kurset e organizuara nga FUNCTIONAL RESEARCH, përgjatë së cilave mund të mësojnë potencialet e dukshme te sistemit.

Dottor Bruno Portelli

Vicenza

Nei miei studi dentistici utilizzo il sistema Dental Stealth® da molti anni. Soprattutto nelle mie attività di gnatologo ho avuto diverse opportunità di sfruttare il sistema posturale Dental Stealth®, per correggere il morso profondo negli adulti, questo è impossibile da fare con altri dispositivi.

ENGLISH

In my Dental Studies I use Dental Stealth® System. Especially in my gnathologist activities I had several opportunities to take advantage of the Dental Stealth® Postural System, to correct  of deep bite in adults, this is impossible to do with other devices.

GJUHA SHQIPE

Në studimet e mia dhe të tjera në të cilat bëj konsulencë përdor Dental Stealth® prej shumë vitesh.  Në vecanti në aktivitetin tim si Gnatolog kam patur mundësi të përdor sistemin Dental Stealth® Postural i cili më ka lejuar të zgjidh raste të kafshimit të thellë tek adultët, të parealizueshme nga sistemet e tjera.

Dottor Stefano Muraro

Padova

Utilizzo gli allineatori invisibili Dental Stealth® dal 2012 e posso affermare che il sistema è conveniente, comodo, efficace e ha un basso impatto sul fisico, non creando disturbi posturali se i movimenti sono programmati in modo appropriato. Per questo deve essere usato con conoscenza, diligenza e competenza. Tutto ciò è possibile grazie allo scambio di informazioni e feedback con lo staff di Dental Stealth®, composto da personale altamente qualificato in campo ortodontico. A parte questo, posso dire che sia i prodotti che il servizio sono impeccabili.

 

ENGLISH

 

I use the  Invisible Orthodontics Dental Stealth® System since 2012 and I can say that the System is convenient , comfortable , effective and has a low impact on the physical, not creating postural disorders if the movements are programmed in approrpiato way . To this it must be used with knowledge , diligence and competence . All this is possible thanks to the exchange of information and feedback with the staff of Dental Stealth® , made ​​up of highly experienced and qualified personnel in the orthodontic field . Apart from this I can say that both the products and service are impeccable .

GJUHA SHQIPE

Përdor prej 5 vitesh Sitemin e Ortodoncisë të Padukshme Dental Stealth® dhe mund të konfirmoj që metoda është komode, e rehatshme, e vlefshme dhe ka një impakt në fizikun, duke mos krijuar shqetësime posturale në qoftë së veprimet programohen në mënyrë të përshtatshme. Për këtë duhet të perdoret me dijeni, me kujdes dhe kopetencë.

E gjithë kjo është e mundur nga shkëmbimi informacioneve dhe feedback me stafin e Dental Stealth®, i ndërtuar nga personel kopetent dhe I kualifikuar në fushën e ortodontsisë.

Përvec kësaj mund tju pohoj që si produktet po ashtu edhe shërbimi janë ekselente.

Dr/ssa Brunilda Topollaj

Shijak, Albania

Il sistema Dental Stealth® mi ha subito ispirato fiducia. La differenza con gli altri allineatori è immediatamente evidente; la lucentezza superficiale e la precisione della finitura a livello dei colletti, arrotondata in modo da non disturbare le mucose, mi hanno fatto capire la scrupolosità con cui è costruito ciascun allineatore. Volevo provare il sistema Dental Stealth® per un caso molto semplice e i risultati sono stati straordinari. Quando ho acquisito fiducia, ho iniziato ad affrontare casi sempre più complessi. Adottando il sistema Dental Stealth® nel mio studio dentistico, non solo ho acquisito nuovi clienti, ma ho anche soddisfatto quelli più esigenti.

GJUHA SHQIPE

Sistemi Dental Stealth® më ka dhënë menjëherë besim. Diferenca me maskerinat e tjera vihet re menjëherë. Shkëlqimi i siperfaqes dhe pozicionimi i rifiniturave në nivel COLLETTI, të rrumbullakosura në menyrë për të mos krijuar shqetësime tek MUCOSe, më ka bërë të kuptoj korrektësinë e ndertimit të cdo maskerine. Kam kërkuar të provoj sistemin Dental Stealth® për një gjë shumë të thjeshtë dhe rezultatet kan qënë të shkëlqyera.

Duke vazhduar e duke mare besim, kam vijuar të përballem me raste sa më komplekse.

Duke adoptuar sistemin Dental Stealth® tek Klinika ime Dentare, nuk kam fituar vetëm klientë te rinj, por kam kenaqur edhe ato me më shume kërkesa. 

 

 

ENGLISH

The Dental Stealth® system immediately inspired me confidence. The difference with the other aligners is immediately noticeable; the superficial shine and the precision of the finishing at the level of thenecks, rounded so as not to disturb the mucous membranes, made me understand the scrupulousness with which each aligner is built.

I wanted to try the Dental Stealth® system for a very simple case and the results have been extraordinary. As I gained confidence, I began to face increasingly complex cases.

By adopting the Dental Stealth® system in my Dental Office, I have not only gained new clients, but have also satisfied the most demanding ones.

Please reload

bottom of page